کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی تعقیب جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین المللی

تعقیب جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین المللی


سخنران  :
اقای محمد هادی ذاکر حسین

دانشجوی دکتری حقوق جزای بین الملل دانشگاه تیلبرگ هلند

سه شنبه  ۴ ابان ۹۵

برگزار کننده :موسسه جرم شناسی و تحقیقات جزایی دانشگاه تهران

 

با فرمت mp3

جزوه کارآموزی قضایی-قرارهای نهایی کیفری_ دکتر یزدانیان
جزوه کارآموزی قضایی

قرارهای نهایی کیفری
معاونت آموزش قوه قضائیه

 دکتر یزدانیان


 

با فرمت PDF

جزوه کارآموزی قضایی_قرارهای تأمین کیفری_ دکتر دلیر
جزوه کارآموزی قضایی-قرارهای.تأمین کیفری
 در ایین دادرسی کیفری سال 92

معاونت آموزش قوه قضائیه
 48 صفحه
تدریس دکتر دلیر

 
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

با فرمت PDF

 
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه


عبدالعلی توجهی

استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شاهد


حسین محمد کوره پز

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی  تاریخ چاب : 1392


با فرمت PDF

نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون ایین دادرسی کیفری 1392
نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون ایین دادرسی کیفری 1392
با فرمت PDF

 

جزوه آیین دادرسی کیفری بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
جزوه آیین دادرسی کیفری بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی

با فرمت PDF

 


مجموعه ای از قرار های کیفری