کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
حقوق جزای عمومی_دکتر شادی عظیم زاده

فایل تصویری جزای عمومی 


تعویق صدور حکم


ماده 40 قانون مجازات اسلامی

 

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه


عبدالعلی توجهی

استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شاهد


حسین محمد کوره پز

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی  تاریخ چاب : 1392


با فرمت PDF

جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان
جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان


مهرداد رایجیان اصلی

  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ولی اله صادقی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران


تاریخ چاپ: 1394


با فرمتPDF