+ فایل صوتی نشست حقوقی تحت عنوان «تعارض نام دامنه اینترنتی با علایم تجاری»
+ فایل صوتی اولین نشست از کارگاه حقوقی تحت عنوان «اسناد خزانه»
+ جزوه کامل مدنی همراه با نکات کاربردی دکتر کاتوزیان و دکتر برادران و دکتر شهبازی
+ فایل صوتی نشست حقوقی «بررسی فقهی حقوقی عقد مرابحه و خرید دین»
+ فایل صوتی بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران
+ فایل صوتی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی "با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل"
+ فایل صوتی تامین حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده 1391_ دکتر حسین صفایی
+ تدریس راجع به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۹۵
+ سوالات وکالت سال 1395
+ رسیدگی شکلی به دعاوی حقوقی اوقافی در محاکم حقوقی قضایی جلال جعفری