+ فایل صوتی تحلیل بزه دیده شناختی فیلم فروشنده
+ فایل صوتی آیین دادرسی کیفری مبحث تجدیدنظر و واخواهی دکتر مرتضی ناجی
+ فایل صوتی بررسی جرم شناختی فیلم زنانگی
+ فایل صوتی نقد و تحلیل حقوقی و جرم شناختی فیلم «فروشنده»
+ فایل صوتی « آیین دادرسی کیفری » بحث وکیل و اقدامات او
+ حقوق مدنی (عقود معینه) دکتر سید حسین هاشمی
+ فایل صوتی نشست علمی با موضوع( ابلاغ الترونیکی، معایب و مزایا)
+ فایل صوتی تعقیب جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین المللی
+ فایل صوتی نقد رأی خلع ید» و خلاصه پرونده و آراء صادره
+ فایل صوتی دعوای خلع ید و ارکان آن در حقوق ایران محمد حسن امی