کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
کار تحقیقی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی در 104 صفحه
کار تحقیقی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی در 104 صفحه


کار تحقیقی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

عنوان
مقدمه مؤلف
بخش اول نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی
بخش دوم

دادرسی در اسلام

معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات
بخش هفتم

تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها
بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)
بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله
بخش دهم
قوانین و لوایح مصوب ق. منحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

با پرداخت فقط 17۰۰۰ تومان این کار تحقیقی با ارزش را دریافت نمائید.(راهنما)

 

کار تحقیقی حراج

کار تحقیقی حراج در 49 صفحه است که شامل مطالب زیر است:

کار تحقیقی درباره حراج
کار تحقیقی درباره حراج

مقدمه. 5

مبحث اول. 6

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 6

مبحث دوم. 7

اجرای احکام مدنی.. 7

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 8

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 9

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 9

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 9

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 10

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 11

بخش اول: محل فروش... 11

بخش دوم: زمان فروش... 11

ج) موعد فروش... 12

گفتار سوم: آگهی فروش... 13

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 16

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 16

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 16

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است.. 17

‌گفتار پنجم: جلسه فروش... 17

الف) حضار اجباری در جلسه فروش... 18

ب) حضار اختیاری.. 19

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 19

گفتار پنجم: موارد رد. 23

گفتار ششم: مبلغ فروش... 24

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 24

ب) مبلغ توافق. 24

ج) قیمت مزایده 25

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 28

الف) پرداخت نقدی.. 28

ب) پرداخت به وعده 28

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 30

گفتار دهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول. 30

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده 30

مبحث دوم. 32

فروش اموال غیرمنقول. 32

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 32

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 33

شرایط ماده برای مالک به شرح زیر است: 34

مبحث سوم. 36

تخلفات دادوز. 36

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. 36

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه. 37

مبحث چهارم. 38

اجرای اسناد رسمی.. 38

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. 38

گفتار دوم. 41

بازداشت امواع منقول. 41

گفتار سوم. 41

بازداشت اموال غیرمنقول. 41

گفتار چهارم. 42

حراج. 42

بخش اول: آگهی فروش... 42

بخش دوم: مکان حراج. 43

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 43

بخش چهارم: زمان حراج. 44

بخش پنجم: مبلغ حراج. 44

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج. 45

بخش هفتم: جلسه حراج. 45

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج. 45

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 45

مبحث سوم. 46

معاملات دولتی.. 46

تعریف مناقصه: 46

گفتار اول: مناقصه. 47

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 48

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 48

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه. 49

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه. 49

بخش پنجم: انعقاد قرارداد. 50

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 50

گفتار دوم. 51

مزایده 51

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 52

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 52

بخش چهارم: فروش اموال منقول. 53

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 53

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 53

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 54

مبحث چهارم: بورس... 55

گفتار اول: ارکان بورس... 56

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 56

منابع و ماخذ  58

 

فایل با فرمت doc است و شما میتوانید تغییرات لازم را اعمال کنید.

نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

با پرداخت فقط ۱5۰۰۰ تومان این کار تحقیق با ارزش را دریافت نمائید.(راهنما)

  

کار تحقیقی قبض در قرض

کار تحقیقی قبض در قرض که در 102 صفحه است شامل :

قبض در قرض
قبض در قرض

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

               الف : معانی لغوی قرض

               ب : انواع قرض

               ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

               د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

      الف : عقد قرض در حقوق رم

      ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

      ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

      د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

فایل با فرمت doc است و شما میتوانید تغییرات لازم را اعمال کنید.

نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

با پرداخت فقط 16۰۰۰ تومان این کار تحقیق با ارزش را دریافت نمائید.(راهنما)

 

کار تحقیقی حضانت

برای این ساعت از روز کار تحقیقی حضانت را برای دانشجویان عزیز حقوق آماده کرده ایم که هم اکنون میتوانند آن را دریافت نمایند.

کار تحقیقی حضانت


فهرست موضوعات کار تحقیقی حضانت :
مقدمه
فصل اول
بخش اول
واژه شناسی حضانت
بخش دوم
ماهیت حضانت چیست ؟
فصل دوم
بخش اول
حضانت درقوانین و مقررات ایران
بخش دوم
حضانت در فقه
مبحث اول
مبحث دوم
نتیجه در کار تحقیقی حضانت
منابع


فایل با فرمت doc است و شما میتوانید تغییرات لازم را اعمال کنید. لازم به ذکر است تصاویر اسکن شده از منابع نیز در فایل موجود است.


نحوه دریافت : بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


با پرداخت فقط ۲۰۰۰۰ تومان این کار تحقیق با ارزش را دریافت نمائید. (راهنما)

 

بلا فاصله بعد از خرید لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود


کار تحقیقی اثبات نسب نامشروع

کار تحقیقی اثبات نسب نامشروع با رعایت اصول کامل برای نوشتن کار تحقیقی مرکز دانلود و فروش پروژه های حقوقی


امروز کار تحقیقی اثبات نسب نامشروع را با رعایت اصول کامل برای نوشتن کار تحقیقی اماده کرده ایم و در اختیار دانشجویان عزیز قرار میدهیم.

در این کار تحقیقی همانطور که گفته شد اصول نوشتن رعایت شده و از این حیث میتواند نمونه ای برای کار تحقیقی های دیگر شود.

فایل با فرمت doc است و شما میتوانید تغییرات لازم را اعمال کنید.لازم به ذکر است تصاویر اسکن شده از منابع نیز در فایل موجود است.

فهرست این کار تحقیقی ذیلاً قرار داده شده است.فرمت doc

مقدمه فصل اول
اقسام نسب :
بخش اول مبحث اول
نسب قانونی
مبحث دوم
نسب در حکم قانون
مبحث سوم
نسب غیر قانونی
بخش دوم
انواع نسب
مبحث اول
نسب مادری:
مبحث دوم
نسب پدری:
فصل دوم بخش اول مبحث اول
روش قانون برای اثبات نسب
مبحث دوم
نسب ناشی از شبهه
مبحث سوم
نسب ناشی از زنا
بخش دوم مبحث اول
بررسی احکام فقهی نسب نامشروع
مبحث دوم
کودکان نامشروع
بخش دوم مبحث اول
بررسی مواد حقوقی نسب نامشروع
مبحث دوم
روش قانونی برای اثبات نسب
مبحث سوم
مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:
مبحث چهارم
اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار»
نتیجه منابع

  

کار تحقیقی قاچاق انسان در حقوق جزای ایران و اسناد بین الملل

کار تحقیقی قاچاق انسان در حقوق جزای ایران و اسناد بین الملل


امروز کار تحقیقی قاچاق انسان در حقوق جزای ایران و اسناد بین الملل را با رعایت اصول کامل برای نوشتن کار تحقیقی اماده کرده ایم و در اختیار دانشجویان عزیز قرار میدهیم.

در این کار تحقیقی همانطور که گفته شد اصول نوشتن رعایت شده و از این حیث میتواند نمونه ای برای کار تحقیقی های دیگر شود.

 

با فرمت PDF


تعداد صفحات :46 صفحه